Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez firmę Arison Arkadiusz Pilarski i jest adresowana do wszystkich użytkowników strony internetowej weterynarianews.pl  (dalej: „Strona”) klientów, partnerów biznesowych, dostawców, usługodawców i ich osób kontaktowych (dalej łącznie: „ Użytkownicy”. ). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.

Celem niniejszej Polityki jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahentów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, oraz osób kontaktowych pozyskanych od wszelkich Kontrahentów, przekazanych Administratorowi, w tym w związku ze współpracą lub wykonaniem umów łączących Administratora z Użytkownikami.

Administratorem Twoich danych osobowych, w zakresie określonym w punkcie II poniżej, jest Arison Arkadiusz Pilarski

Dane kontaktowe Administratora zostały podane w punkcie XII poniżej.

Administrator ustalił, że każda ze firm, spółek Administratora będzie przetwarzała Dane Osobowe jedynie w niezbędnym zakresie określonym w punkcie II poniżej, zaś wszelkie obowiązki związane ze współadministrowaniem obejmujące, m.in. udzielanie odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, wywiązywanie się z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony Danych Osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą oraz prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania będzie odpowiedzialny Arison Arkadiusz Pilarski . Dane punktu kontaktowego Administratora zostały podane w punkcie XII poniżej.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższych uzgodnień mogą Państwo wykonywać przysługujące z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawa wobec każdej spółki Administratora.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

II. Podstawy i Cele przetwarzania Danych Osobowych Kontrahentów

Pozyskiwanie Danych Osobowych: Dane Osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub mogą być pozyskiwane od innych osób, tj. od naszych Użytkowników, którzy przekazali nam Twoje Dane Osobowe w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, na przykład: Twojego pracodawcy, zleceniodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz w kontaktach z Administratorem. Możemy pozyskać również Twoje Dane Osobowe z informacji opublikowanych w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne oraz od podmiotów trzecich (np. od Kontrahentów, od pośredników, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.).

Administrator pozyskuje również Twoje dane osobowe, podczas Twoich wizyt na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę.

Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Kontrahentów nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Kontrahentów. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Kontrahenci proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Kontrahentów w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub ochronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora, w tym dystrybucję newslettera, przesyłanie informacji handlowej, dostarczanie usług i komunikację z Kontrahentami.

Podanie danych osobowych: Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak uniemożliwić zawarcie umowy przez Administratora lub może wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz.

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Kontrahentów następującym podmiotom trzecim:

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Kontrahenci zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Kontrahentów mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Kontrahentów, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.:

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

V. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Kontrahentów. Kontrahenci są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VI. Dokładność Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

Administrator, w każdej chwili, może zapytać Kontrahentów o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

VII. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Kontrahentów, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

VIII. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Kontrahentów są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Kontrahentów w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Kontrahentów przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

IX. Prawa Kontrahentów

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Kontrahentów, które są Przetwarzane przez Administratora, Kontrahentom przysługują następujące uprawnienia:

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Kontrahentów zgody, Kontrahentom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Kontrahentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe nie ma wpływu na prawa Kontrahentów wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Kontrahentów, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

X. Pliki cookies (ciasteczka)

Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania z serwisu.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu Kontrahenta podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Kontrahenci przy przeglądaniu stron internetowychAdministrator może Przetwarzać Dane Osobowe Kontrahentów poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies Administratora.

XI. Newsletter

W przypadku, gdy Kontrahenci udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administratora, Administrator może przesyłać do Kontrahentów elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Kontrahenci mogą zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

Otrzymane od Kontrahentów Dane Osobowe będziemy przechowywać wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Kontrahenci subskrybują newsletter oraz dopóki Kontrahenci nie wycofają swojej zgody na subskrybcję newslettera.

Przekazywanie Danych Osobowych Kontrahentów związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Kontrahentów obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Kontrahentów zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a RODO). W przypadku braku takiej zgody lub jej cofnięcia – newsletter nie będzie wysyłany.

XII. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacjom zawartym w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Kontrahentów przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z:

Administratorem:  – Arison Arkadiusz Pialrski, ul. Karliczka 39/6, 40-489 Katowice, mail: redakcja@weterynarianews.pl telefon: 531 520 543

XIII. Definicje

 

Nasi klienci