Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu – DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 • Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947.
 • Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 35/37 (kod: 90-644), identyfikująca się numerem REGON 470652550 oraz numerem NIP 726-000-43-75, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37 Łódź pod numerem KRS 0000126597.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 • Konkurs trwa od 03-09 sierpnia 2018 roku, do godziny 24:00 czasu polskiego.
 • Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce.
 • Nagrodami w konkursie są 2 egzemplarze książki ATLAS ANATOMII RADIOGRAFICZNEJ KOTA HELMUT WAIBL, ELISABETH MAYRHOFER, ULRIKE MATIS, LEO BRUNNBERG, ROBERTO KÖSTLIN ufundowanej przez Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o.
 • Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook
  2. Do wygrania są 2 książki Wydawnictwa Galaktyka Sp.zo.o.
  3. Uczestnik powinien do końca dnia 09 sierpnia 2018 roku do godziny 24:00 zamieścić w komentarzu informującym o konkursie na profilu  https://www.facebook.com/weterynarianews/ 1 zdjęcie oraz krótki opis w temacie – Diagnostyka obrazowa.
  4. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl będzie na bieżąco repostować zdjęcia również na profilu w serwisie Instagram.
  5. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl wraz z dniem 10 sierpnia 2018 roku wybierze 2 najciekawsze zdjęcia, a następnie ogłosi zwycięzców o godzinie 10:00 na profilu https://www.facebook.com/weterynarianews/
  6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 25.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
  7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z przepisami z dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanych także RODO).
 • Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 • Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Nasi klienci