Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin WALENTYNKOWEGO konkursu czasopisma „Weterynaria”

 1. Organizatorem Konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Połomińskiej, (kod: 40-585), identyfikująca się numerem REGON: 24300440300000 oraz numerem NIP: 9542739195 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428651 – wydawca miesięcznika „Weterynaria”.
 2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest MedPharm Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 (kod: 53-333), identyfikująca się numerem REGON: 02014720700000 oraz numerem NIP 8992554153, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia, pod numerem: KRS 0000245049.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od  14 lutego 2017 roku do 14 lutego 2017 roku, do godziny 24:00 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce.
 6. Nagrodami w konkursie są egzemplarze książki „Diagnostyka różnicowa psów i kotów” oraz „Propozycje dawkowania leków u psów i kotów”, ufundowane przez Wydawnictwo MedPharm Polska.
 7. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Uczestnik musi zamieścić w komentarzu do konkursowego psta w serwisie Facebook, zdjęcie swojego zwierzęcia nawiązujące do tematyki Walentynkowej.
  2. Wśród zamieszczonych zdjęć członkowie redakcji wylosują 2 laureatów, z których każdy otrzyma wybrany losowo egzemplarz jednej z książek.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook.
  4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przed publicznym ogłoszeniem listy laureatów.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 11. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 12. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 14. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 16. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Nasi klienci