Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 wchodzi w życie!

28.01.2022 r. w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Nowe regulacje na poziomie unijnym mają znaczy wpływ na kluczowe obszary związane z
funkcjonowaniem branży producentów i importerów leków weterynaryjnych oraz lekarzy weterynarii jak i hodowców czy opiekunów zwierząt.

Rozporządzenie 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmienia trzy zasadnicze aspekty związane z funkcjonowaniem branży. Od strony formalnoprawnej regulacje zmniejszają obciążenia administracyjne, usprawniają rynek wewnętrzny natomiast hodowcy i opiekunowie zwierząt dzięki zmianą będą mieli większy dostęp do weterynaryjnych produktów leczniczych przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższego poziomu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz ochrony środowiska. Rozporządzenie wprowadzi także nowe
rozwiązania ograniczające zjawisko antybiotykoodporności.


Obowiązujące od dzisiaj rozporządzenie uchyla jednocześnie wcześniejszą Dyrektywę 2001/82/WE. W konsekwencji nowe przepisy są precyzyjniejsze i obejmują większy zakres niż dotychczasowe regulacje.


Polska ustawa okołorozporządzeniowa, będąca aktualizacją polskiego prawa do nowych dyrektyw jest obecnie na etapie przygotowania międzyresortowego i czeka na nadanie wpisu do rejestru prac programowych rządu. Nad projektem ustawy pracuje Prezes Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z upoważnienia Ministra Zdrowia. Prace odbywają się także we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Co ważne, przedstawiciele strony publicznej podkreślają, że na razie będą obowiązywały dotychczasowe regulacje krajowe, ale z uwzględnieniem prymatu Rozporządzenia 2019/6. W razie sprzeczności Rozporządzenie 2019/6 ma pierwszeństwo nad polskimi przepisami.

Temat sytuacji związanej z nowymi unijnymi przepisami oraz ich wdrożenia na gruncie krajowym poruszany był podczas organizowanego przez URPL Dnia Weterynarii, którego POLPROWET był partnerem, a wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze 
strony zarówno przemysłu jak i lekarzy weterynarii prowadzących wolne praktyki jak i pracujących w administracji.


Wydarzenie w ramach Dnia Weterynarii organizowane przez UPRL, nie miało jak do tej pory precedensu. Wzorowane na dniach informacyjnych Europejskiej Agencji Leków, spotkanie skupiło w jednym miejscu wszystkich interesariuszy i ekspertów administracji rządowej oraz stowarzyszeń wraz z lekarzami weterynarii i osobami zawodowo związanymi z sektorem leczenie zwierząt w Polsce. Jesteśmy wdzięczni Panu Prezesowi URLP Grzegorzowi Cessakowi oraz Pani Wiceprezes Agacie Andrzejewskiej za zaproszenie nas do przygotowania prezentacji podczas tego wydarzenia. Każdy ze słuchaczy mógł wynieść coś cennego dla siebie i jak widać potrzebne są takie inicjatywy informacyjnoedukacyjne. Mamy nadzieję, że takie podejście i chęć realizacji celów rozporządzenia pozwoli także na merytoryczny proces
konsultacji w trakcie przyszłych prac nad krajową ustawą okołorozporządzeniową. powiedział Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.


Materiały z wydarzenia będą dostępne publicznie zachęcamy do śledzenia aktualności.

Przydatne linki:

1. Treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/6 z dnia 11
grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające
dyrektywę 2001/82/WE

2. GIW
Obrót detaliczny produktami OTC na odległość na stronie GIW
3. EMA
Wnioski i informacje o klasyfikacji zmian porejestracyjnych weterynaryjnych
produktów leczniczych

4. URLP
nowa strona dedykowana przepisom Rozporządzenia 2019/6
5. Strona informacyjna Komisji Europejskiej
https://ec.europa.eu/food/animals/animal
health/vetmedsmedfeed_en
oraz Pytania i Odpowiedzi
6. Strona EMA dotycząca weterynaryjnych produktów leczniczych


źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET

O Stowarzyszeniu POLPROWET

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych

POLPROWET reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków
weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt w Polsce. Obecnie
POLPROWET reprezentuje 15 wiodących firm, obejmując tym samym 85% polskiego rynku
leków weterynaryjnych. Organizacja współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem
AnimalhealthEurope. Do wspólnych celów członków POLPROWET należy podkreślenie
znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie
społeczeństwu niezawodności i wartości proponowanych rozwiązań.

Nasi klienci