Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konkurs wakacyjny – Weterynarz z przypadku

 • Organizatorem Konkursu jest ARISON Arkadiusz Pilarski, ul. Karliczka 39 / 6 40-489 Katowice NIP 954 113 17 64 (dalej „Organizator”).
 • Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród jest Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o., ul. Smolki 5 lok. 302, 30-513 Kraków,NIP 677-227-02-57.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 •  Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 •  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18 lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.
 • W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

ZASADY:

 • Konkurs trwa od 03 lipca 2019 roku od godziny 10:00 do 15 lipca 2019 roku do godziny 10:00 czasu polskiego.
  • Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/weterynarianews/ 
  • Do wygrania jest książka – 3 egzemplarze – Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o., Weterynarz z przypadku, Czego nie wiecie o swoich zwierzakach autorstwa Schotta Philippa
  • Uczestnik powinien do dnia tj. 15 lipca odpowiedzieć na 2 pytania:
 • Ile sposobów na okazanie życzliwości swojemu weterynarzowi podaje w swojej książce Schott Philipp, podpowiedź-https://otwarte.eu/…/pdf/Weterynarz_z_przypadku_fragment.pdf
 • Kto jest autorem artykułu na portalu www.weterynarianews.pl pt.Toksoplazmoza-prawda i mity,odczarowujemy kota
 • Następnie przesłać odpowiedzi na adres redakcja@weterynarianews.pl
  • Redakcja portalu www.weterynarianews.pl z dniem 15 lipca wybierze 3 zwycięzców i ogłosi ich o godzinie 11:00 na profilu Facebeook.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. 2018 poz. 1000)”
  • Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
 • Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
 • Wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku lub Instagramie przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 • Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 • Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od uczestnika Konkursu w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 • Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 • Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM 
 •  Zakazane jest dostarczanie przez uczestnika Konkursu treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać przeszkody w przeprowadzeniu Konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającym wymogów w nim określonych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 • Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyłącznie w celu wykonywania obowiązków związanych z Konkursem oraz celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz na zapisanie do newslettera serwisu weterynarianews.pl. Administratorem tych danych jest Organizator.
 • Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zmianami).
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.
 • Pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu może nastąpić poprzez pobranie niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony na profilu https://www.facebook.com/weterynarianews/
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres redakcja@weterynarianews.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Nasi klienci