Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Leasing sprzętu weterynaryjnego – wymogi prawne i rynkowe

FirmaZakup specjalistycznego sprzętu weterynaryjnego stanowi zazwyczaj spore wyzwanie dla prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt ze względu na wysokie koszty niezbędnej aparatury. Dobrym rozwiązaniem może być leasing sprzętu weterynaryjnego, który w ostatnich latach, poza kredytem, stał się jednym z głównych źródeł pozyskiwania finansowania różnego rodzaju inwestycji. Mając zatem w planach rozwój działalności weterynaryjnej, warto zastanowić się, czy nie jest to dobre rozwiązanie także dla nas.

Poniżej przedstawimy zagadnienia prawne dotyczące tego problemu.

Umowa leasingu w świetle ustawy – Kodeks cywilny

Istota umowy leasingu

W świetle art. 7091  Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: KC) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (czyli np. klinice weterynaryjnej) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Do koniecznych elementów umowy leasingu należy zaliczyć:

• zobowiązanie finansującego do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy i na warunkach określonych w umowie;

• zobowiązanie finansującego do oddania rzeczy korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony;

• zobowiązanie korzystającego do zapłaty w umówionych ratach wynagrodzenia pieniężnego równego co najmniej cenie bądź wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Wskazane elementy wyznaczają istotę umowy leasingu, w związku z tym umowa, która nie wypełnia chociaż jednego z nich, nie jest umową leasingu w ujęciu KC.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy umowy leasingu

Stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający.

Finansujący to strona, która nabywa rzecz zgodnie z umową leasingu i oddaje ją drugiej stronie – korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków. Finansującym może być tylko podmiot prawa prowadzący przedsiębiorstwo, w zakresie działalności którego mieści się działalność leasingowa. Oznacza to, że finansującym musi być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą, którego zakres działalności obejmuje działalność leasingową. Nie musi to być jedyny ani podstawowy rodzaj działalności prowadzonej przez tego przedsiębiorcę [1].

Ważne jest, by działalność ta była prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, by miała charakter zarobkowy oraz by podmiot ten prowadził ją we własnym imieniu.

Korzystającym z kolei może być każdy podmiot prawa – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale mająca zdolność prawną. Bez znaczenia pozostają dalsze kwalifikacje prawne tego podmiotu. Korzystającym może więc być przedsiębiorca, jeżeli zawiera umowę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej, umowa leasingu ma charakter dwustronnie handlowy (profesjonalny).

Osoba fizyczna może zawrzeć umowę leasingu jako konsument, jeżeli umowa jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wreszcie korzystającym może być osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale mająca zdolność prawną, która nie jest przedsiębiorcą bądź też zawiera umowę poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej czy zawodowej (np. fundacja) [2].

Jak wynika z powyższych zapisów, leasing jest dostępny dla coraz szerszego katalogu podmiotów, który obejmuje zarówno duże kliniki weterynaryjne, jak i małe przychodnie, laboratoria czy gabinety weterynaryjne i lecznice dla zwierząt.

Również katalog przedmiotów, które można objąć leasingiem, poszerza się wraz z rozwojem tego rodzaju usług. Można liczyć, że finansowanie zakupów w tej formie będzie obejmować przykładowo: aparaturę do specjalistycznych analiz medycznych, sprzęt do USG, RTG, EKG, sprzęt laboratoryjny i mierniczy, urządzenia diagnostyczne, sprzęt chirurgiczny, tomografy, lasery, monitory etc., a także innego rodzaju przedmioty – ich rodzaj jest bowiem kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy zakładem leczniczym dla zwierząt a firmą specjalizującą się w leasingu.

Warto wiedzieć, że placówki weterynaryjne wyleasingować mogą nie tylko specjalistyczną aparaturę, ale niemal całe wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, w tym meble, sprzęt, PC czy samochody firmowe. Im więcej przedmiotów objętych umową, tym większa szansa na wynegocjowanie korzystnych upustów cenowych.

Odmiany leasingu

W praktyce wykształciły się różne odmiany leasingu, co zostało przedstawione w tabeli 1. W Polsce ustawodawca wykorzystał konstrukcję leasingu finansowego pośredniego.

tab1 tab2 tab3

Leasing sprzętu weterynaryjnego na rynku

Porównywalne tendencje ofertowe

Sprzęt i urządzenia medyczne, wyposażenie gabinetów itp. należą do grupy przedmiotów preferowanych przez firmy leasingowe. Z tego powodu stomatolog, weterynarz, właściciel przychodni bądź kliniki bez większego problemu uzyska finansowanie na preferencyjnych warunkach, bardzo często przy zastosowaniu procedur uproszczonych (bez badania zdolności kredytowej), nawet przy bardzo niskim bądź nawet zerowym wkładzie własnym. Warunki leasingu u polskich leasingodawców przedstawione zostały w tabeli 2.

Przykładowe oferty dostępne na rynku

Przykładowe oferty dostępne na rynku (warunki umowy, wymagane dokumenty oraz rodzaj sprzętu finansowanego przez leasing) prezentuje tabela 3.

Uwagi końcowe

Mając w planach rozwój działalności weterynaryjnej, warto zastanowić się nad finansowaniem sprzętu weterynaryjnego w formie leasingu. Wybór ten może okazać się korzystny z kilku powodów:

• pozwala na dostęp do nowoczesnej aparatury bez zaangażowania własnych środków finansowych,

• w porównaniu z innymi źródłami pozyskiwania funduszy na zakup środków trwałych zapewnia relatywnie konkurencyjny cenowo sposób finansowania,

• zakłady lecznicze wyleasingować mogą nie tylko specjalistyczną aparaturę, ale niemal całe wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, w tym meble, PC czy samochody firmowe,

• rata leasingu nie obciąża bilansu placówki weterynaryjnej, a jej zdolność kredytowa pozostaje niezmieniona,

• część firm pozwala na indywidualne dopasowanie wysokości rat leasingowych do możliwości finansowych zakładu leczniczego – w Europejskim Funduszu Leasingowym możliwe jest uwzględnienie nawet sezonowości przychodów,

• w ramach leasingu możliwe jest także uzyskanie dodatkowych usług po niższych, dzięki efektowi skali, cenach, np.: ubezpieczenie, serwisowanie, usługi assistance czy karty paliwowe,

• dodatkowo przez cały czas trwania umowy czynsz jest stały, co pozwala na dokładne zaplanowanie kosztów i zachowanie równowagi budżetowej,

• może służyć jako skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowej,

• w szczególnych przypadkach może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

• wiąże się z dużo mniejszymi formalnościami niż kredyt bankowy.

 

Piśmiennictwo:

1. Poczobut J.: System prawa prywatnego, t. 8, 2011, s. 286.

2. Kidyba A. (red.): Kodeks cywilny. Komentarz do art. 7091. Tom III. Zobowiązania – część szczególna. LEX, 2014.


Autor:
prawnik Marzena Pytlarz

Zdjęcia:

Dollarphotoclub

 

Nasi klienci