Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu kibica

 1. Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947.
 2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 35/37 (kod: 90-644), identyfikująca się numerem REGON 470652550 oraz numerem NIP 726-000-43-75, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37 Łódź pod numerem KRS 0000126597.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od 19 czerwca 2018 roku do końca dnia, do godziny 24:00 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce.
 6. Nagrodami w konkursie są 2 egzemplarze książki STEVEN M. FOXA
  TERAPIA MULTIMODALNA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW U PSÓW ufundowanej przez Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o.
 7. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook
  2. Do wygrania są książka Wydawnictwa Galaktyka Sp.zo.o.
  3. Uczestnik powinien do końca dnia 19 czerwca 2018 roku do godziny 24.00 wykonać 1 zdjęcie obrazujące temat „Kibicujemy naszym” i zamieścić je w komentarzu na temat konkursu w portalu społecznościowym Facebook na profilu https://www.facebook.com/weterynarianews/
  4. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl będzie na bieżąco repostować zdjęcia również na profilu w serwisie Instagram.
  5. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl wraz z dniem 20 czerwca 2018 roku wybierze 2 najciekawsze zdjęcia, a następnie ogłosi zwycięzcę o godzinie 10:00 na profilu https://www.facebook.com/weterynarianews/
  6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
  7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 9. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z przepisami z dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanych także RODO).
 10. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 11. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 13. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 15. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Nasi klienci