Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu MemoVet

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu książkowego MemoVet jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17A, 66-400, Gorzów Wielkopolski (adres korespondencyjny: Aleja Korfantego 141 C, 40-154 Katowice), wydawca miesięcznika „Weterynaria”, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428651, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 9542739195.
  2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Fundatorem nagród w Konkursie jest MedPharm Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 (53-333), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia, pod numerem KRS 0000245049, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 8992554153.
  4. Konkurs prowadzony jest w celu promocji czasopisma „Weterynaria” oraz produktów MedPharm Polska Sp. z o.o.
  5. Konkurs prowadzony jest w dniach 13-15.04.2015 r.
 2. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, będąca użytkownikiem serwisu internetowego Facebook.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy na adres konkurs@weterynarianews.pl wysłać wiadomość e-mail z odpowiedzią na pytanie konkursowe oraz pełne imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  3. Zwycięzcami w Konkursie zostanie pierwszych 5 osób, które na wymieniony w ppkt. 2.2. adres przyślą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe oraz pełne imię i nazwisko, i numer telefonu.
  4. Lista zwycięzców zostanie podana na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook.
  5. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie przed publicznym ogłoszeniem listy zwycięzców.
  6. Zwycięzcy otrzymają wygrane drogą wysyłkową.
  7. Pytanie konkursowe zostanie ogłoszone wraz z konkursem w poście na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook 13.04.2015 r.
  8. Zwycięzcy odpowiadają za dostarczenie danych do wysyłki nagród.
 3. Nagrody
  1. Nagrodą w konkursie jest 5 egzemplarzy książki „Diagnostyka różnicowa psów i kotów” Christiana F. Schreya, wydane przez MedPharm Polska Sp. z o.o.
  2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w terminie do dnia 27 marca 2015 r. Reklamacje należy składać na piśmie, na adres 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., Aleja Korfantego 141 C, 40-154 Katowice. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany na reklamacji.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez Organizatora (programy promocyjne).
  2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
  3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs książkowy MemoVet”. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
  4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
  5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.weterynarianews.pl.
  6. Pytania proszę kierować na adres e-mail: redakcja@weterynarianews.pl.

Nasi klienci