Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu „Życie Weta”

Regulamin konkursu „Życie Weta”

 

 1. Organizatorem Konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Podmiejskiej 17A, (kod: 66-400), identyfikującą się numerem REGON: 24300440300000 oraz numerem NIP: 9542739195 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428651 – wydawca miesięcznika „Weterynaria”.
 2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest MedPharm Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 (kod: 53-333), identyfikująca się numerem REGON: 02014720700000 oraz numerem NIP 8992554153, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia, pod numerem: KRS 0000245049.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2015 roku do 27 kwietnia 2015 roku do godziny 10:00 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 6. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Uczestnik musi zostać followerem profilu @weterynaria (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil weterynaria pod linkiem http://instagram.com/weterynaria i kliknąć „obserwuj”), oraz wysłać na adres konkurs@weterynarianews.pl do 20 kwietnia 2015 roku, do godziny 10:00 jedno zdjęcie z dopiskiem „życieweta” oraz nazwą własnego profilu w portalu instagram.com w temacie wiadomości. Do e-maila ze zdjęciem należy dołączyć imię, nazwisko i numer telefonu.
  2. Spośród nadesłanych zdjęć spełniających wymogi regulaminu redakcja miesięcznika „Weterynaria” wybierze prace, które zostaną opublikowane na profilu miesięcznika „Weterynaria” na portalu instagram i opisane hashtagiem #życieweta oraz nazwą profilu autora zdjęcia i jego imieniem i nazwiskiem.
  3. Konkurs wygrają autorzy trzech zdjęć z najwyższą liczbą polubień (serduszek).
  4. Głosowanie trwać będzie do 27 kwietnia 2015 roku, do godziny 10:00.
  5. Zdjęcia powinny dotyczyć zwierząt i medycyny weterynaryjnej. Poza tym Organizator nie stawia żadnych innych wymogów tematycznych.
  6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 7. Nagrodami w konkursie są dwa egzemplarze książki „Leczenie stanów nagłych u małych zwierząt” Christiana F. Schreya oraz jeden egzemplarz książki „Propozycje dawkowania leków u psów i kotów. Poradnik lekarza praktyka” Wilfrieda Krafta, wydane przez Sponsora Konkursu. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 8. Redakcja rozdysponuje nagrody następująco:
  1. I miejsce (największa liczba polubień): „Leczenie stanów nagłych u małych zwierząt” (Christian F. Schrey)
  2. II miejsce (druga największa liczba polubień): „Leczenie stanów nagłych u małych zwierząt” (Christian F. Schrey)
  3. III miejsce (trzecia największa liczba polubień): „Propozycje dawkowania leków u psów i kotów. Poradnik lekarza praktyka” (Wilfried Kraft)
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia 2015 roku.
 10. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Lista laureatów zostanie ogłoszona na profilach miesięcznika „Weterynaria” na portalach Facebook i Instagram.
 12. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 13. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 14. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 15. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 16. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 18. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 20. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 22. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 23. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem „Życie Weta” czasopisma „Weterynaria”.

Nasi klienci