Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

W SGGW powstało Centrum Badań Biomedycznych

biomed ikwp2W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwarto Centrum Badań Biomedycznych. Na uruchomienie centrum przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 mln zł, w ramach RPO WM 2007-2013. W nowoczesnych laboratoriach prowadzone będą innowacyjne badania z pogranicza weterynarii i medycyny.

Dofinansowanie dla SGGW pozwoliło na stworzenie nowego i zmodernizowanie obecnego laboratorium Kliniki Chorób Koni oraz na zakup unikatowej aparatury naukowo-badawczej. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Badania naukowe na zwierzętach będą prowadzone z zachowaniem wszelkich norm etycznych.

Modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych laboratoriów to również szansa na nowe wyspecjalizowane miejsca pracy. Uczelnia zyskała wyposażenie w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Jest to krok do badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej. Centrum będzie prowadziło zarówno badania podstawowe – rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak też nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów naukowych.

30 mln zł dofinansowania to wsparcie zaawansowanych prac badawczych w weterynarii, biologii i biotechnologii, z których skorzystają doktoranci instytucji naukowej i pracownicy kadry naukowej oraz studenci.

„Centrum Badań Biomedycznych SGGW to doskonały przykład, jak badania naukowe mogą być skutecznie wykorzystane w gospodarce. W tym przypadku efekt prac naukowych prowadzonych na zwierzętach będzie można wykorzystywać w leczeniu różnych chorób u ludzi, zwłaszcza w leczeniu nowotworów” – powiedział prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW, podczas uroczystości otwarcia Centrum Badań Biomedycznych. W uroczystości wzięło udział wielu gości z zagranicy i kraju, z jednostek naukowych i firm współpracujących z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał Jego Eminencja Kazimierz kardynał Nycz, Metropolita Warszawski. W uroczystości wzięli udział także wszyscy prorektorzy uczelni, a także dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów, w tym prof. dr hab. Marian Binek, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, dyrektor Centrum Badań Biomedycznych.

Centrum Badań Biomedycznych to laboratoria i pracownie na najwyższym światowym poziomie. Laboratorium Diagnostyki Obrazowej umożliwi wykorzystanie technik in vivo pozwalających na obrazowanie zachodzących zjawisk w organizmie. Odpowiednia konstrukcja i zastosowanie zakupionego sprzętu medycznego sprawiają, że obecnie to laboratorium jest najnowocześniejszą tego typu jednostką na świecie. W ramach Laboratorium Diagnostyki Obrazowej powstała pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego, sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej.

Laboratorium Biologii Molekularnej, Hodowli Komórek i Tkanek to uzupełnienie posiadanej aparatury o technikę mikroskopii cytogentycznej, która stwarza możliwość rozszerzenia badań na poziomie chromosomowym. Analizy metodami hybrydyzacji in situ, pozwalają na stwierdzenie zmian na poziomie cytogenetycznym, mogących leżeć u podłoża niepowodzeń w zapłodnieniu i utrzymaniu ciąży.

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych, a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii jest przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych generacji w zetknięciu z żywymi organizmami, podczas unikalnych badań modelowych na liniach komórkowych, szczepach mikroorganizmów oraz zwierzętach laboratoryjnych.

Pracownia Elektromiografii powstała między innymi dla badań biomedycznych o charakterze wdrożeniowym, gdzie modele zwierzęce są niezbędne także dla zrozumienia mechanizmów działania nowych leków i biologicznie aktywnych składników, np. suplementów diety i dodatków do pasz dla zwierząt.

W ramach perspektywy 2007–2013 SGGW łącznie uzyskała już ponad 42 mln zł. dofinansowania, co pozwoliło na rozbudowę Centrum Weterynaryjnego, zdobycie wysokospecjalistycznego sprzętu badawczego oraz na stworzenie Klastra Innowacji w Agrobiznesie.

Więcej zdjęć Centrum na stronie uczelni na Facebooku.

SGGW

Nasi klienci