Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Petycja o przyspieszenie prac nad ustawą!

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET zwraca się z prośbą w formie petycji do Minister Zdrowia o podjęcie pilnych działań w celu stworzenia krajowej ustawy o weterynaryjnych produktach leczniczych.  

 Złożona petycja jest konsekwencją braku dostosowania polskich przepisów do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r., które weszło w życie 28 stycznia 2022 roku. Po jego wejściu konieczne stało się stworzenie projektu ustawy okołorozporządzeniowej, która – służąc stosowaniu ww. rozporządzenia unijnego – jednocześnie zastąpi dotychczasową krajową regulację z tego zakresu, tj. przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.  

– Krajowa ustawa jest bardzo ważna z punktu widzenia zdrowia publicznego i koncepcji „Jednego Zdrowia”, ponieważ jednym z celów unijnych przepisów jest walka z antybiotykoodpornością. Ustawa pozwoli np. na wdrożenie niezbędnych narzędzi monitorowania sprzedaży i użycia leków, a także procedur dla zapewnienia lepszej kontroli jakości dostaw. Dzięki ustawie Polska ma szanse na dopuszczenie promocji immunoprofilaktyki do profesjonalnych hodowców, co może ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii – podkreśla lek. wet. Robert Kaszyński, prezes zarządu POLPROWET 

 Wcześniejsze liczne apele branżowe, m.in. z października 2021 r. i lutego 2023 r., nie przyniosły wpisania projektu do wykazu prac legislacyjnych, mimo że 19 lipca 2021 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych złożył wniosek o wpis projektu ustawy do rejestru prac legislacyjnych ówczesnego Rządu.  

Podmiot wnoszący petycję może złożyć ją we własnym interesie, jak również w interesie publicznym i innych podmiotów. W tym wypadku POLPROWET w piśmie zwraca uwagę, że celem jego apelu jest dostosowanie polskiego prawa oraz zapewnienie stabilności prawnej w sektorze weterynaryjnym i ochrona zdrowia publicznego poprzez koncepcję „Jednego Zdrowia”, która integruje zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. W Polsce według danych zarejestrowanych jest  

 – Mając na uwadze wagę dostosowania polskich przepisów do unijnych regulacji, konieczne jest podjęcie działań, które spowoduje zakończenie regulacyjnego chaosu i zapewnienie stabilności prawnej w sektorze weterynaryjnym. Brak spójności między prawem unijnym a krajowym nadal utrudnia funkcjonowanie rynku weterynaryjnego, a na pewno nie pozwala na wykorzystanie pełnych możliwości jakie dało rozporządzenie, które weszło w życie już dwa lata temu. Konsekwencją dotychczasowych opóźnień są problemy dotykające lekarzy weterynarii, rolników, hodowców, producentów i dystrybutorów produktów weterynaryjnych oraz organów nadzoru – podkreśla Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.  

 Większość krajów członkowskich dla których polityka ochrony zdrowia zwierząt oraz produkcji żywności stanowi ważny element gospodarki (m.in Węgry, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Włochy i Czechy) zakończyło już prace nad analogicznymi krajowymi aktami prawnymi lub są one na ukończeniu.  

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele

Nasi klienci