Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kurs praktycznej echokardiografii

W Klinice Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach odbyło się drugie spotkanie w ramach kursu echokardiograficznego organizowanego przez Śląską Poliklinikę Weterynaryjną. Wykład i ćwiczenia praktyczne prowadziła dr Olga Szaluś-Jordanow z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Głównym celem Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej zawsze było stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności lekarzy weterynarii. Najdobitniej przejawia się to w organizacji szkoleń i kursów praktycznych. Szkoleniom z zakresu techniki operacyjnej, organizowanym głównie w ramach Śląskich Warsztatów Diagnostycznych, towarzyszą bardziej kameralne spotkania dotyczące wybranych technik diagnostycznych.

Wyróżnikiem szkoleń Polikliniki jest ścisłe powiązanie teorii i praktyki klinicznej. Spotkania obejmują część wykładową w formie interaktywnej prelekcji, w trakcie której uczestnicy próbują wspólnie zmierzyć się z przedstawianymi problemami diagnostycznymi i określić najlepszy sposób postępowania.

Aktualnie odbywa się kurs z zakresu kardiologii i echokardiografii prowadzony przez dr Olgę Szaluś-Jordanow z SGGW. Drugie spotkanie w jego ramach miało miejsce 25 stycznia w Katowicach.

Pierwszą część stanowił obszerny wykład, w którym dr Szaluś-Jordanow poruszyła m.in. zasady przeprowadzenia wywiadu i rozmowy z właścicielem zwierzęcia, u którego występują objawy wady serca.

– Podczas rozmowy z właścicielem należy dokładnie wytłumaczyć, opisać chorobę, przedstawić rokowania. Warto także jasno wyjaśnić kwestie finansowe, koszty, z jakimi będzie wiązała się opieka nad pacjentem – mówiła. Zaprezentowała też podstawy rozpoznania najczęściej występujących jednostek chorobowych. – Ważne jest, aby wykluczyć bądź potwierdzić współistnienie chorób układu oddechowego – podkreślała, zaznaczając, że u psów ras małych niewydolność oddechowa i wady serca często współwystępują. Szeroko omówiła m.in. zasady wykonywania punkcji w przypadku płynu w worku osierdziowym. Następnie przeszła do terapii i rokowań. Na koniec przedstawiła wiele przypadków klinicznych z własnej praktyki, w tym kilka naprawdę nietypowych, angażując słuchaczy, by stawiali diagnozy i proponowali odpowiednią terapię.

Drugą część szkolenia stanowiły zajęcia praktyczne. Najpierw uczestnicy pod okiem doktor Szaluś-Jordanow, podzieleni na 3 grupy, przeprowadzili ćwiczenia praktyczne (wyprowadzenie podstawowych projekcji, dokonanie podstawowych pomiarów), zaś późnym popołudniem wzięli udział w konsultacjach pacjentów kardiologicznych skierowanych przez członków Polikliniki. Wyniki konsultacji, oparte na przedstawieniu historii choroby i pełnym badaniu kardiologicznym, były punktem wyjścia do dyskusji o sposobach terapii i postępowania.

Kolejne spotkania w ramach kursu odbędą się 29 marca i 13 kwietnia. Zajęcia mają charakter progresywny, poruszane są coraz bardziej złożone zagadnienia. Kurs zakończy się samodzielnym wykonaniem przez uczestników badań wraz z pomiarami oraz oceną zakresu nabytych umiejętności.

– Obecny przebieg kursu wskazuje na dużą potrzebę szkoleń wdrażających standardy postępowania lekarskiego, co powinno w efekcie prowadzić do ujednolicenia oceny występujących zaburzeń chorobowych – mówi Marcin Bojarski, prezes Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej. – Prawidłowy tok badania, formułowanie wyników i umiejętność krytycznej analizy są podstawą efektywnej diagnostyki i skutecznej terapii – podkreśla.

Przyjęte założenia umożliwiają uczestnikom określenie własnych kompetencji w zakresie kardiologii, co jest punktem wyjścia dla dalszego ukierunkowanego rozwoju. Wspólna interpretacja danych i ocena przypadków klinicznych uczy, jakie dane i informacje są niezbędne w przypadku kierowania pacjenta na dalsze konsultacje i badania specjalistyczne.

– Z perspektywy kilkunastu miesięcy działania grupy kardiologicznej kierowanej przez dr. Grzgorza Golbę i Martę Stabińską widać, jak pozytywny wpływ w tym zakresie mają cykliczne spotkania organizowane przez Poliklinikę z udziałem m.in. dr. Jacka Madanego, dr Urszuli Bartoszuk-Bruzzone i dr Olgi Szaluś-Jordanow – mówi Marcin Bojarski.

Obecny kurs odbywa się pod patronatem firmy aniMedica. Sprzęt USG dostarcza zaś Vetmedical.

 

Więcej informacji na stronie:

www.poliwet.eu.

Nasi klienci